ЗАРОВЕНИТЕ СЪКРОВИЩА / „Какво открихме на събитията за размяна?“ Hidden treasures/”What did we discover at the swapping events?”

 

Дни преди четвъртото събитие на ВЪРТИДРЕШКА, решихме да разпитаме пет мацки какво са открили на предишните събития и да ви позволим да „надникнете“ в гардеробите им. Дълбоко вярваме, че ще ви покажем какви съкровища могат да бъдат открити, както и да ви вдъхновим за разходка предстоящата неделя до betahaus Sofia и кой знае – може вие да сте следващите в тази статия.

Вижте и прочетете какво са си намерили няколко градски мацки на нашите събития:

Първа разпитахме Силвето, която ни разказа с ентусиазъм за черно, кожено яке и блуза на Макс Мара.

Избрах ги, защото напълно отговарят на моя стил. А и марките също, често пазарувам от тези вериги. Даже се бях запътила да си купувам кожено яке, а то само ме намери .

Много се изкефих на това, че бях изпрани и чисти. С кеф да си ги вземеш и да си ги занесеш в къщи. Точно както сте написали „каквото занесеш…такова ще получиш“:) .

на Силвето

Веси Георгиева ни изпрати снимка на своите находки от последното събитие и сподели с нас следното:

Не обичам да ровя в магазините и разчитам на интуицията ми да ме привлече към дадена дреха. Тези три находки ми дават три различни визии и три различни настроения, всяко по себе си уникално. Благодаря ви, гардеробчета! Целувкии!

Елена, едно от слънчевите лъвчета в екипа, като я попитах с какво ще ми се похвали и има ли си любимо нещо, открито на ВЪРТИДРЕШКА, вече знаех отговора:

Още първото събитие, изключително се радвах, че моите неща намераха нови собственици  бързо. В началото нищо не откри мен, освен приятелките ми с виното. :) Точно преди да си тръгна, до мен едно момиче остави полата, която ми се усмихна. А малко след това попаднах и на тази блуза и смятам, че си подхождат перфектно, не мислите ли? Късметлийка съм си 🙂

на Ели

Светлето е един от основните организатори, които стоят зад идеята, Попитах я, дали е имала време на някое от събитията да разгледа и може би също да зарадва самата себе си с плодовете на собствения си труд, а отговорът й ме изненада приятно:

Сетих се какво си взех – много интимна и с почерк дреха: Сачи сподели с нас и се включи в размяната с нейно сари – от личния й гардероб. Донесла го е от последното си посещение в Индия. Впечатлена съм от нейната душевност, енергия и аура. Смятам, че и тази дреха носи почерка й и тази омайност, която витае около нея. Нямаше как да не го взема за себе си.

на Светлето

 Вдъхновяващо,нали?

Чакаме ви на 02.10. в betahaus Sofia, за да намерите и вие своето съкровище. Не забравяйте, че ще има и стилист, който ще наблюдава за най-добрите комбинации и вие може да си тръгнете с още награди от нас! Имаме и още изненади, но повече за тях – в деня на самото събитие!

Щастливо откривателство,

Автор: Цветана Кулинска  

A few days before the fourth CLOTHESWAPPING event we decided to ask five chicks what they have found at the previous events and to allow you to “take a peek” inside their wardrobes. We are deep believers that we will show you what kind of treasures can be discovered, and also that we will inspire you to take a walk next Sunday to Betahaus Sofia and who knows – maybe you will be featured in the next article.

Check out and read about what a couple of cool city girls have found at our events:

The first one we asked was Silveto who told us with enthusiasm about a black leather jacket and a Max Mara blouse.

I chose them because they completely fit my style. And the brands as well, I often shop from those chains. I was even about to go and buy a leather jacket, however, it found me.

I really liked that they were washed and clean. It’s so satisfying to take them and bring them home with you. Just as you have described it “whatever you bring… you will get the same” 🙂 .

на Силвето

Vesy Georgieva sent us a picture of her finds from the last event and share the following with us:

I don’t like roaming in shops and rely on my intuition to draw me to a specific piece of clothing. Those three finds give me three different outfits and three different attitudes, each one unique on its own. Thank you, tiny wardrobes! Kisses!

Elena, one of little sunshines from our team, was asked if she has something to praise and whether she has a favourite thing found at CLOTHESWAPPING, when I already knew the answer:

Even at the first event I was extremely happy that my things found new owners so fast. At first nothing found me, except for my friends with the wine. 🙂 Just before I left, a girl right next to me left the skirt which smiled to me. And soon after that I stumbled upon this blouse and I think they go together so well, don’t you? I’m quite lucky.

на Ели

Svetleto is one of the main organizers behind the idea. I asked her if she has had the time at one of the events to look around and to even perhaps enjoy the fruits of her labor, and her answer pleasantly surprised me:

I remember what I took – a very intimate and full of character piece of clothing: Sachi shared with us and took part in the swapping with her own Saree – from her personal wardrobe. She had brought it with her after her last trip to India. I am very impressed with her spirituality, energy and aura. I think this piece of clothing carries her signature look and that enchantment that surrounds her. There was no way I would not take it for myself.

на Светлето

Inspiring, right?

We are waiting for you on October 2nd at Betahaus Sofia so that you too can find you own treasure. Don’t forget that they will also be a stylist who will keep an eye for the best outfit combinations and you could leave with even more prizes from us! We have more surprises but more about them – at the day of the event itself!

Happy hunting!

Author: Tzvetana Kulinska

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *