ПОДАРЪК: МЕЧТАНАТА АБИТУРИЕНТСКА РОКЛЯ THE DREAM PROM DRESS…

Ние от Empty Your Wardrobe се вдъхновихме от идеята на три прекрасни млади момичета и решихме да застанем зад тяхната благородна инициатива. Целта на групата Абитуриентска рокля е да помогне на млади момичета, които нямат финансовата възможност да закупят мечтаната рокля за абитуриентския бал. Момичетата от групата се събират и споделят убеждението, че всяка от нас има поне една рокля, която вече не носи или дори пази своята абитуриентска, която е имала еднократна употреба. А с една рокля може да зарадваме толкова много деца…

Здравей, Плами. Моля те да ни се представиш и да ни разкажеш как се роди идеята за ФБ групата Абитуриентска рокля?

Здравейте, момичета! Благодаря ви, че се присъединихте така ентусиазирано към нашия проект. Подарък: Абитуриентска рокля, започна на по чаша вино и женски разговори. Всъщност зад този проект седят три млади дами – Павлина, Мария и аз, Пламена. Идеята ни стартира от разчистването на личните ни гардероби…колко много рокли имаме, които слагаме еднократно за официален повод и изоставяме завинаги в гардероба ни.

Какво точно представлява тази кауза?

Подарък: Абитуриентска рокля е кауза с благотворителна цел – да помогнем на млади момичета, които нямат финансовата възможност да си купят мечтаната рокля за абитуриентския бал. А знаете дори вие самите, всички сме минали по този път, в който вярваме, че нощта на бала е най-голямото ни събитие и искаме да изпъкнем с целия си блясък и красота. И да, на 18 години, всъщност си е най-значимото ни събитие и го заслужаваме. Заслужаваме да имаме красива рокля и ние искаме да направим това възможно за всяка млада дама, този ден да бъде възможен без голяма финансова инвестиция.

Пред какви трудности се изправихте, за да реализирате тази идея?

Както знаеш всяко начало е трудно, но по-трудно е да изкараш една идея до реализирана крайна цел. За нас най-трудната част към момента е да открием правилните момичета, които ще се радват на тези рокли.

Бързо ли доби популярност групата във ФБ?

Направихме група и само за няколко часа, нямаше дори цял ден, се присъединиха около 800 жени. Това си беше уау. Каузата наистина докосва доста хора и всъщност започнахме с най-близкия ни кръг приятелки, а самата инициатива сама доби популярност. Вече имаме събрани около 100 рокли и съм сигурна, че ще стават още повече. Дойде моментът да достигнат и до новите им притежателки.

Какви хора членуват в нея? 

В групата присъстваме само жени – шарени по интереси и професия. Както казах по-горе, стартирахме с най-близките ни приятелки и кръгът сам разширяваше своя периметър. Това ни радва, защото няма значение с какво се занимаваш или дали си известен, а важното е, че имаме общи ценности – да усмихваме деца.

Предполагаме, че всяка рокля, която вече е дарена, има интересна история… 

Със сигурност! Това са рокли от много специални поводи – сватби, абитуриентски балове, тържества. Има един емоционален заряд, който едно такова събитие пренася върху самата дреха. Това са щастливи рокли от щастливи поводи и ги прави още по-скъпи и специални.

От какви мотиви според теб са ръковедени участничките в групата, за да дарят тези прекрасни рокли?

Да носиш сърце под една скъпа рокля е достатъчно голям мотив да се разделиш с нея.

Имате ли вече успех с осъществяване на контакт и намиране на млади момичета, които се нуждаят и биха искрено се зарадвали да се сдобият с красива рокля, която да носят през този специален ден?

Няколко момичета се свързаха с нас индивидуално и дори получиха своите рокли. Но ние искаме посланието да досигне до повече млади дами и то в цялата страна. Сигурни сме, че във всеки град има кой да се зарадва на нова рокля безплатно.

Тази идея ще има ли друго продължение… например за млади мъже абитуриенти?

Със сигурност го обмисляхме! Но ни се иска да реализираме до край първоначалната ни идея с роклите, и защо не догодина да добавим и господата с техните костюми.

Каузата е насочена към домовете с изоставени деца в нужда или към всяко едно младо момиче, което завършва средно училище в България?

Каузата този път е насочена изцяло към младите момичета, които завършват средно образование и имат свое семейство. И тайничко мечтаят за много красива и скъпа рокля.

Имате ли някакви допълнителни изисквания или условия, на които трябва да отговаря получателят на тези рокли?

Каузата е изцяло благотворителна, имаме рокли от най-различни модели, цветове и размери – т.е. за всеки. Единствено се надяваме, че и насреща ще имаме коректни хора, които реално имат нужда от тази рокля. Защото вече имахме и няколко опита за измама с някои от най-скъпите ни рокли.

Empty Your Wardrobe подкрепяме добрата кауза Подари Абитуриентска рокля, защото я вижда близка с темата за Устойчива мода и начин на живот. По този начин още веднъж ще покажем, че дадена дреха може да намери своя нов собственик и да бъде неговото скъпоценно малко съкровище. Ще отвори въпроса и за стойността на артикулите, които притежаваме, за тяхното предназначение и колко често всъщност ги употребяваме. Ще затвърди убеждението ни, че трябва да бъдем осъзнати и да консумираме с мярка, с инвестиция в бъдещето.

Три амбициозни дами са решили да зарадват тазгодишните абитуриенти с красива рокля за бала. Помогнете на тези рокли да стигнат до точните момичета. Очакваме вашите идеи в коментари във ФБ страницата ни или във ФБ групата Подарък: Абитуриентска Рокля .

  We, the Empty Your Wardrobe team, got inspired by an idea of three gorgeous young ladies and decided to back up their noble initiative. The goal of he Prom Dress group is to help girls who cannot afford to buy the dream dress for their prom night. The girls got together and shared the opinion that every one of them has at least one dress that no longer wears or even keeps her prom dress that was worn only once. It takes one dress to make so many girls happy…

Hello, Plami. Please introduce yourself and tell us how the Facebook group Prom Dress was born.

Hello, girls! Thank you for joining our project with such enthusiasm. Gift: Prom Dress was born over a glass of wine and chitchat. Actually, behind the project stand three young ladies – Pavlina, Maria and I (Plamena). The idea was born when we were clearing out our own wardrobes… it turned out we had so many dresses we put on once, for a special occasion, and then left in the closet to collect dust.

What is this cause all about?

Gift: Prom Dress is a charitable cause – it aims to help girls who are unable to afford the dream prom dress. You probably remember the times when you were thinking that prom is the biggest event ever and wanting to stand out in all beauty and glamour. At 18, it actually is our most important event and we deserve it. We deserve a beautiful dress and that’s why we want to make this possible for every young lady without investing a fortune.

What kind of obstacles did you have to overcome to realise this idea?

You know that every new beginning is a challenge, but it’s harder to make an idea come to fruition. At this point, the hardest aspect for us is to find the right girls who will appreciate these dresses.

Did the Facebook group get popular fast?

In just a few hours after we created it, it wasn’t even a day, about 800 women joined. It was just WOW! The cause touched the heart of many, although we started only with our closest friends, and somehow the initiative got popular on its own. We already collected around 100 dresses and I am sure there are many more to come. And the time for them to find their new owners has come.

What kind of people joined the group?

The group is female only – quite colourful in terms of interests and professions. As I said before, we began with only our closest friends and the circle widened its perimeter on its own. This makes us happy because it doesn’t matter what you do and if you are famous or not, what’s important is our shared goal – to bring joy to the young girls.

I suppose every donated dress has an interesting story…

Undoubtedly! These dresses have been to very special events – weddings, proms, celebrations. Such events charge emotionally the clothes. Happy dresses from happy occasions – this makes them even dearer and more special.

What’s the participants’ motive behind the donation of such wonderful dresses?

To wear a heart under an expensive dress is a motive good enough to give the dress away.

Have you already succeeded in finding and contacting young ladies who need and would be honestly happy to be gifted a beautiful dress to wear on the special day?

Several girls contacted us personally and even received their dresses. Yet, we want our message to reach more young ladies throughout the country. We are sure there are girls in every town that would be delighted to get a dress for free.

Will this idea develop even further… let’s say last year boys?

We were definitely thinking about it! However, we wanted to realise completely the original idea with the prom dresses, and who knows, maybe next year we will add the gentlemen and their attire too.

Is the initiative aimed at the orphanages or any young girl graduating from high school in Bulgaria?

The cause is entirely aimed at young girls who are graduating from high school and have a family. Girls who secretly dream about a very beautiful and expensive dress.

Do you have any additional requirements or conditions to make the receiver of the dress eligible?

The cause is entirely charitable, we have dresses of all sorts of colours, models and sizes – i.d. for everyone. We do hope that only honest people, who really need a dress, will contact us. Because we already had a few fraud attempts with some of the more expensive dresses.

Empty Your Wardrobe supports the good cause of Gift: Prom Dress as it is close with sustainable fashion and way of life philosophy. This shows again that clothes can find new owners and turn in someone’s new little treasure. This cause raises the question about the value of the items we own, their purpose and how often we put them to use. It strengthens our conviction that we need to be conscious, consume with due measure and invest in the future.

Three ambitious ladies have decided to make happy with gorgeous prom dresses the girls who graduate from high school this year. Help the dresses reach the girls. We are looking forward to your ideas in the comment section on our Facebook page or the Facebook group A GIFT: THE PROM DRESS .

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *