ТВОРЦИ НА ИДЕИ – Nicollett CRAFT IDEAS – NICOLLETT

Представете се ? 

Казвам се Николета Бинева и съм дизайнер на марката Nicollett.

Майсторите…

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Разкажете ни как протича един Ваш ден.

Всеки един мой ден е различен. Дните единствено си приличат по това, че са много забързани и изпълнени с работа. Често се случава да ставам преди алармата на телефна. Първата ми задача е да проверя дали имам поръчки или съобщения в страницата. След  това закусвам и правя списък от какво имам нужда, за да осъществя поръчките. След закупуването на материалите, в 11:00 часа отварям Boutique Room 11, който открихме с моята колежка Десислава Таушанска преди година.

През времето, в което съм в магазина, изпълнявам поръчките или правя нови модели. В 19:00 часа затварям и с  бърза крачка се запътвам към куриерската фирма, за да изпратя готовите бижта или дрехи. Като всеки един творец, най-активна съм през нощта – тогава е време за вдъхновение и нови идеи .

А как започна всичко ?

Nicollett съществува от 5 години. Създадох го  по време на следването ми в Нов Български Университет, специалност Мода. Както всички хубави неща,  марката ми стартира изцяло на шега, но в един момент имаше такъв интерес, че хобито ми се превърна в работа. В началото създавах аксесоари и много хора не знаеха, че аз всъщност уча мода. Но ето, че дойде и моментът, в който дрехите ми са търсени и разпознаваеми.

С какъв проект сте се захванали сега ? Разкажете ни ?

Сега разработвам новата си колекция  от бижута и  дрехи.

Събуждате се и… се захващам за работа.

Заспивате с… идеи за следващи проекти и вдъхновения.

Какво е вашето вдъхновение / мотивация ?

Вдъхновението е най-дългият процес за създаването  на една колекция. Вдъхновявам се от историята, обичаите и традициите на различни държави,племена. История на костюма, модните икони през годините, багренето на платове, новите форми, всичко свързано с изкуството, архитектурата и всичко, което ме заобикаля.

Вълнуват ме детайлите от мъжкия костюм през вековете и обичам да ги пренасям  в дамския гардероб. Не на последно място, са моите клиенти, които ме зареждат с нови идеи и ме карат да продължавам да работя с голямо желание .

Споделете снимка от вашия дрешник.

 

Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза ?

Подкрепям каузата на 100%. Стремя  се да използвам естествени материи, багря с естествени багрила и се радвам, че все повече и повече клиентите ценят това.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe” ?

Това е страхотна идея. Много често сме дискутирали темата за „бавната мода“ и как тези дрехи с по-дълъг живот сякаш остават винаги на мода. Те са изработени от естествени материи и за разлика от некачествената конфекция, която е заляла света, могат да се препродават и да им се дава нов живот в инициативи като „Empty Your Wardrobe”. 

Contacts:

FB: Nicollett Accessories Introduce yourself? 

My name is Nikoleta Bineva and I am the designer of the brand called „Nicollett“.

You are designing…

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tell us how your day is normally going.

Every single day is different. The days are just the same as being very busy. I often get up before the phone alarm. My first task is to check if I have orders or messages on the page. Then I eat breakfast and do a list of what I need to do. After purchasing the materials, at 11:00 I open Boutique Room 11, which I found with my colleague Desislava Taushanska a year ago.

When I’m in the store, I run orders or make new models. At 19:00, I close and quickly  I go to the courier company to send finished pieces of jewellery or clothes. Like every artist, I’m most active at night – then it’s time for inspiration and new ideas.

And how did everything begin?

Nicollett has been in existence for 5 years. I created it during my studies at the New Bulgarian University, speciality Fashion. Like all the good things, my brand started all like a joke, but at one point there was such an interest that my hobby turned into a job. At first, I was creating accessories and many people did not know that I was actually studying fashion. But here is the time when my clothes are sought and recognizable.

What project are you up to now? Tell us?

Now I’m developing my new collection of jewellery and clothes.

You wake up and … I get to work.

You fall asleep with … ideas for future projects and inspiration.

What is your inspiration/motivation?

Inspiration is the longest process to create a collection. I am inspired by the history, customs and traditions of different countries, tribes. Costume history, fashion icons over the years, dying of fabrics, new forms, everything related to art, architecture and everything that surrounds me.

I have been excited about the details of the men’s suit over the centuries and I like to bring them into the women’s wardrobe. Last but not least, are my clients, who are loading me with new ideas and making me continue to work with great desire.

Share a photo from your closet.

 

Eco-Friendly – do you support this cause?

I support the cause at 100%. I am trying to use natural fabrics naturally dyed and I am glad that more and more customers appreciate this.

What do you think about the initiative called Empty Your Wardrobe?

This is a great idea. We have often discussed the theme of „slow fashion“ and how these longer-weared clothes seem to be always in vogue. They are made of natural fabrics and, unlike the inferior apparel that has flooded the world, can be resold and given new life in initiatives like „Empty Your Wardrobe“.

Contacts:

FB: Nicollett Accessories

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *