ЕКИПЪТ, КОЙТО СЕДИ ЗАД ВСИЧКО THE TEAM BEHIND IT ALL

Идеята на Empty Your Wardrobe обединява с чара и силата си, екип от единадесет момичета. Градски феи, които обичат природата, обичат модата, обичат комуникацията и новите контакти, обичат да пътуват, обичат да се забавляват, обичат живота в пълния му блясък. Как изглежда екипът ни отвътре?

Светлана Петрова

Екипът

Светлината на екипа, феерия и романтика. Тя е нашият основен организатор и PR. Става сутрин с изгрева и с нея изгряват и идеите.

Зодия Рак, абсолютно отговаряща на описанието “ цвете от луната“.

Извън Empty Your Wardrobe, до скоро се занимаваяше с Маркетинг в компания за цигари, абсолютно противоречащо на ферийния й образ.

Обича слънцето и то нея, йога, кисело мляко и да чете книги.

Не обича нахалството, лицемерието и.. дробчета.

Деница Петрова

Екипът

Земята под краката ни! Тя е човекът, които пуска котвата, когато вятърът ни отвее рязко. Поела е отговорността за всички IT и графично-дизайнерски задачки.

Зодия Телец – разум и цветно обкръжение. Появява се винаги в точните моменти.

Извън EYW никак не изненадващо се занимава с графичен дизайн.

Обича дъщеричката си, да е парти, морето, бирата и позитивните хора.

Не обича завистта, лошото време и свински пържоли.

Петя Василева

Екипът

Въздушни течения от всички страни. Тя успява да открие доброто във всеки един, дори и той да не го е открил в себе си все още. Открива интересните хора и събития за блога и поема HR отговорностите.

Зодия Рак по рождение, но събира характеристиките на още поне няколко.

Извън EYW се занимава с мода и мениджмънт.

Обича йога, слънцето (и Светла), „здравословни“ бисквитки, зелени поляни, спокойствието и комуникацията с хора.

Не обича месо, too much drama, ограниченията и да идва на време.

Елена Дечкова

team

Най-широката, слънчева и пълна с енергия усмивка! Тя е нашият event monster и е запозната с всички познати и непознати места и събития. Никога не спи и винаги крои планове къде можем да отидем.

Зодия Лъв и както всички лъвове всичко й се получава с голяма лекота.

Извън EYW се занимава със опознаване на света и себе си на този етап.

Обича спагети, вино, шумът, хората и усмивките! (що за изненада, а?)

Не обича да чака и да стои на едно място, границите, нещата да не и се получават и … боб!

Вера Георгиева

team

Първата ни асоциация за нея е плод на сложни размисли, но тя олицетворява фантазията. Нашата звезда, която познава всички, където и да отидем, и всички познават нея. Човекът, който винаги посреща хората на нашите събития.

Зодия Водолей – ексцентричност е най-типичното й водолейско качество.

Обича да пътува, себе си и свежите напитки.

Не обича ежедневната злоба в очите на хората и еднообразието.

Наталия Красимирова

Team

Огън, Огън, Огън! Нашият генератор на идеи. При нея винаги ври и кипи всичко, с което се захване. Изключително емоционална, гореща и екстровертна.

Зодия…Лъв! Никаква изненада за пламенния характер. Независим и ръководещ човек.

Извън EYW се занимава с усъвършенстване на себе си и околния свят. Активен гражданин на света.

Обича чистотата, както в къщи и навън, така и в отношенията й с хората. Също така обича слънцето и слънчевите хора.

Не обича лицемерието и лъжата.

Яна Коева

team

*Glamorous * Нашият звезден блясък. Fashion advisor-а,, който ни държи в крак с тенденции, както чрез свежите си статии в блога, така и на самите събития.

Зодия Лъвица – екзотична и царствена. (аман от лъвици в този екип, не е за разправяне!)

Извън EYW се занимава с моден мърчандайзинг, спорт и себе си.

Обича

Не обича

Радина Георгиева

Екип

Другарчето на Верчето при посрещане и настаняване на гостите. Нашето олицетворение на спокойствие, нежност и чар.

Зодия Козирог, отговаряща изцяло на описанието, но рогцата си ги крие.

Извън EYW се занимава с банкиране и банкови дела.

Обича да пътува, да рисува, да чете книги и изобщо паралелните светове.

Не обича шума, неспокойствието и липсата на свобода.

Денислава Иванова

team

Едно от новите ни попълнения, което е трудно да не се асоцира с голямата тръпчинка. Много свеж и усмихнат човек, който тепърва ще намери своята ниша в екипа ни. Бонус – пише стихове 😉

Зодия Овен, чиито плам с нетърпение очакваме да открием.

Извън EYW се занимава с финанси… money, money, money

Обича любомите хора, хубавата храна и вино, природата.

Не обича несправедливостта.

Катя Делипавлова

екип

Една съвременна млада мама и както тя се описва „експерт по дигитален маркетинг с интереси в областта на модата и шопингхолизма“. Грижи се за разнообразието на статиите в блога ни.

Зодия скорпион, но от тези белите!

Извън EYW се занимава с маркетинг.

Обича книгите, хамаците и чувството да опознава нови места, хора и храни!

Не обича бездействието, рутината и ограниченията (най-вече в мисленето!).

Цветана Кулинска

екип

Другата ни нова звезда, която все още очарова със способностите и идеите си. Привидно спокойна, отвътре щура във всеки един от 160те си сантиметра.

Зодия Овен, но това не е изненада на фона на огнения ни екип. Дени да му мисли, като единствен разумен.

Извън EYW е мениджър клиенти в start up компания и е доброволец в „Изплети топлина“.

Обича пустите плажове, българската литература, всички кучета, йога (само йоги в този екип!) и кулинарията.

Не обича липсата на емпатия в съвременното дигитално общество, диня и мъжете под 30. With its magic and power, the idea behind Empty Your Wardrobe bonds a team of eleven girls. Urban fairies who love nature, fashion, communication, who love making new contacts, travelling and having fun, or, generally, who love life in all its glamour. What’s the team like on the inside?

Екипът

Svetlana Petrova

Our team’s sunshine, enchantment and romance. She is our chief manager and PR. She gets up when the sun rises in the morning and all ideas just rise up with her.

Zodiac sign: Cancer – she perfectly matches the description “flower of the moon”.

Outside Empty Your Wardrobe and up until recently she was part of the marketing department at a tobacco company – a complete contradiction to her fairy-like image.

She loves the Sun – the Sun loves her too – she loves yoga, yoghurt and to read books.

She hates insolence, hypocrisy and…fried livers.

Denitsa Petrova

Екипът

The ground beneath our feet! She is the one who drops anchor when sudden winds blow us away. All IT-related and graphic design tasks are her responsibility.

Zodiac sign: Taurus – sense and colourful environment. She always arrives in the right moment.

Quite unsurprisingly, outside EYW she is a graphic designer.

She loves her little daughter, parties, the sea, beer and positive people.

She hates envy, bad weather and pork chops.

Petya Vasileva

Екипът

Air currents from all sides. She manages to find good in everyone even if he still doesn’t know it’s there. She finds the interesting people and events and takes the HR responsibilities.

Zodiac sign: Cancer, but shows the collective characteristics of at least a few others.

Outside EYW she deals with fashion and management.

She loves yoga, the sun (and Svetla!), “healthy” cookies, green fields, peacefulness and communicating with others.

She hates meat, too much drama, constrictions and being on time.

Elena Dechkova

team

The widest, the brightest and the most vibrant smile! She is our event monster and keeps up on the known and unknown places and events. She is unstoppable and constantly devising plans where we should go next.

Zodiac sign: Leo and just as a typical Leo she can accomplish anything without breaking a sweat.

Outside EYW she is dedicated to getting to know the world and herself better.

She loves spaghetti, wine, noise, people and smiles! (no surprise, right?)

She hates to wait or stay in one place, she hates limitations, when things don’t work out and…beans!

Vera Georgieva

team

What first comes to mind when thinking about her is food for complicated thoughts, yet she is the embodiment of fantasy. She’s a star that knows everyone wherever we go, and everyone knows her. The one who welcomes the public at our events.

Zodiac sign: Aquarius – eccentricity is her most typical Aquarian characteristic.

She loves travelling, herself and fresh drinks.

She hates the everyday meanness in peoples’ eyes, as well as monotony.

Team

Nataliya Krasimirova

Fire, Fire, Fire! The idea generator. Whatever she takes on it thrives and throbs. Extremely emotional, hot and extroverted.

Zodiac sign: …Leo! No surprise having in mind the passionate personality. Independent person and a leader.

Outside EYW she works on improving herself and the surrounding world. An active citizen of the world!

She loves cleanness – at home, outside, and in peoples’ relationships. She also loves the sun and radiant people.

She hates hypocrisy and lies.

team

Yana Koeva

*Glamorous* Our star shine. The fashion advisor who keeps us updated on the trends with her fresh articles in the blog and at the events.

Zodiac sign: Lioness – exotic and royal. (and another lioness in the team…best not talk about it!)

Outside EYW she does fashion merchandising, sports and works on herself.

She loves

She hates

team

Desislava Ivanova

One of the fresh additions to our team which is just hard not to associate with the big dimple. Such bright and smiling person who is yet to find its perfect place in the team. A bonus – she writes poetry!

Zodiac sign: Aries – we cannot wait to discover her passion.

Outside EYW she deals with finances…money, money, money.

She loves her family and friends, good food and wine, nature.

She hates injustice.

екип

Katya Delipavlova

A modern young mom who describes herself as “an expert on digital marketing having interests in fashion and shoppingholism”. She is responsible for the article diversity in our blog.

Zodiac sign: Scorpio – but a white one!

Outside EYW she deals with marketing.

She loves books, hammocks and the vibe to discover new places, people and food!

She hates passiveness, monotony and restrictions (especially in thinking!).

екип

Tsvetana Kulinska

The other rising star who still charms us with her abilities and ideas. Seemingly calm on the outside, wild on the inside – in every single one of her 160 centimetres.

Zodiac sign: Aries, but this is no surprise having in mind she needs to fit in our fiery team. Well, that’s Deni’s problem, since she is the only sensible person.

Outside EYW she is an account manager at a start-up company and is a volunteer at Изплети топлина (Knit Warmth).

She loves deserted beaches, Bulgarian literature, all kinds of dogs, yoga (yoga across the team!) and cookery.

She hates the lack of empathy in modern digital society, watermelon and men under 30.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *