EMPTY YOUR WARDROBE – КОИ СМЕ НИЕ EMPTY YOUR WARDROBE – WHO ARE WE

Ние сме три съвременни жени с афинитет към модата и любов към природата. По тази причина създадохме инициативата „Empty Your Wardrobe“ . Важно е как се отнасяме към себе си, както и какви грижи полагаме за вътрешния си мир и външната си красота. Същото упорство и внимание следва да отдадем на околната среда и хората около нас – да Споделиш, да Дадеш и да Зарадваш, са красивите жестове, които ни движат напред.

Нашата главна цел е да насърчим споделянето на ненужни дрехи и аксесоари, вместо тяхното изхвърляне или по -лошо – „някой ден може и да ми потрябват“. Нашето мото гласи: „Нека ненужното за един да бъде новото бижу за друг“.

Затова се наехме със задачата да организираме поредица от социални събития, с помощта на които хората могат свободно да разменят помежду си – мода, любов и щастие! Вярваме, че можем да вдъхнем нов живот и начало на Вашите дрехи, както и да създадем нови емоции, чудесно изживяване и полезни запознанства.

В най-новия вариант на един от ивентите ни ще бъде заложено и на творчеството, на умението да украсиш света със себе си, да оставиш следа или просто да се поглезиш, но под формата на изкуство! Дали ще останете изненадани? И то доста приятно. Дали ще си тръгнете усмихнати? Гарантирано, но не защото сте прекарали поредния си ден в шопинг терапия, а защото емоцията, с която целим да Ви заредим, е само и единствено положителна!

Технологиите и иновациите се развиват стремглаво, затова бихме искали да насърчим и въвлечем повече хора в нашата инициатива, като по този начин се борим с fast fashion индустрията и свръхпроизводството на дрехи. Вярваме и подкрепяме инвестицията в качество, а не в количество. В добавената стойност, а не в „what’s hot now“. Източниците, които черпим от природата, като памук и вода, се изчерпват, текстилът не е разградим на 100%, което води до замърсяване и бум от отпадъци. Това са само малка част от нещата, които причиняваме на планетата и най-вече – на Себе си. Резултатът, от които обаче ще оставим за децата си!
Заслужаваме ли го? А те?

Време е да се замислим! We are three contemporary women with an affinity for fashion and love for nature. That is why we created the initiative „Empty YourWardrobe“. It’s important how we treat ourselves, as well as how we care about our inner peace and outer beauty. The same perseverance and attention should be given to the environment and the people around us – to Share, Give, and Delight, are beautiful gestures that move us forward.

Our main goal is to encourage the sharing of unnecessary clothing and accessories instead of throwing them away or worse – “I may need it someday”. Our motto says: “Let the unnecessary thing for one person be the new jewel for another.”

That is why we undertook the task of organizing a series of social events which can enable people to freely exchange things between each other – fashion, love and happiness! We believe that we can breathe in new life and beginning to your clothes, as well as create new emotions, a great experience and useful connections.

At the newest version of one of our events we will also focus on creativity, the skill to decorate the world with yourself, to leave a mark or just to pamper yourself but in the form of art! Will you be surprised? Very pleasantly. Will you leave smiling? Guaranteed but not because you’ve spent another day in shopping therapy but because the emotion we want to charge you with is only a positive one!

Technology and innovation are growing rapidly so we would like to encourage and involve more people in our initiative, thus fighting the fast fashion industry and overproduction of clothing. We believe in and support investing in quality and not quantity. In added value and not the „what’s hot now“. The sources we draw from nature, such as cotton and water, are depleting, the fabric is not 100% degradable, resulting in pollution and a boom of waste. These are only a small part of the things we do to the planet and above all – to ourselves. The result, however, we will leave for our children!

Do we deserve it? And do they?

It’s time to think about it!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *