Устойчива мода/ устойчив начин на живот – тренд или философия? Sustainable fashion/sustainable lifestyle – trend or philosophy

Планетата „страда“. Негативният ефект от промените в климата се наблюдава на много места- Големият бариерен риф загива, ледниците се топят, на север снегът намалява, а на юг настават все по – големи суши. Поставена на командно дишане, околната среда реанимира и ние сме единствените, които можем да й окажем първа помощ , за да ни има и нас.

В днешно време все повече се обръщаме към здравословния лайфстайл- от това какво ядем до това какво спортуваме и с какво обличаме не само телата ни, но и собствената ни идентичност- от изгрев до залез между тактовете на забързания ритъм на живот, все повече задействаме механизма на съзнанието ни и го насочваме към идеята не само красотата, но и ние самите да спасим света.

Но какво всъщност е съзнанието? През последните години употребата на понятието „съзнание“ е толкова преекспонирано от блоговете, списанията за красота и сайтовете, че днес първата ни асоциация, когато чуем думата „съзнание“, е йога, медитация, кристални терапии, постигане на съвършеното Аз. Всъщност, като едно от основните понятия във философията, социологията и психологията, съзнанието може да се свързва и с начина на живот на човека в хармония с околната среда, с яснотата му, че неговите действия рефлектират върху нея и, че като част от тази планета, той трябва да допринесе за съществуването й.

Модната индустрия е известна като един от най – големите замърсители на планетата. Според Detox кампания на Грийнпийс най – малко 8000 хил. химикали биват използвани за превръщането на суровините в дрехи, а все по- разпространената т.нар. „бърза мода“ се произвежда в третия свят, където стотици служители биват ежедневно експлоатирани. За това модата, като жив организъм, все повече насочва съзнанието си към това да бъде част от решението, а не проблемът.

eco_stylequote1

Така се повявява устойчивата мода- като резултат от личната ( и едновременно общо изповядана) философия за любовта към природата чрез дрехите. В действителност обаче не са много хората, които са наясно какво наистина означава „устойчива мода“. На първо място тя е едно огромно предизвикателство,  вдъхновено от използването на органично отгледани и рециклирани материали при направата на облекла. Едва през последните години в модната индустрия и шивашките фабрики започнаха да се задават въпроси за произхода, преработката на материите, поддръжката им и тяхното бъдеще (или липсата на такова) след като си вземат сбогом с гардероба ни.

Повечето обувки и чанти на пазара са направени от животинска кожа, но съзнателните потребители знаят, че трябва да пазим всички живи същества, особено когато за удовлетворяване на модните ни прищявки се заплаща с живота на някое невинно създание. За щастие съществуват т.нар. „веган аксесоари“ от нетоксична пластмаса, мед и др. И, ако някой не може да живее без кожа или козина, то винтидж предложенията са многобройни и са винаги по – добрата алтернатива.

Феновете на устойчивата мода обикновено търсят дрехи, за чиято изработка са използвани устойчиви материали като органична коприна, коноп, рециклиран лен, органичен памук, както и други иновативни материали- мънисто и кристали, изработени от рециклирано стъкло.

Модни брандове, обърнати към устойчивия дизайн, като Nike, Puma, Adidas и още от едни от най – големите създатели на облекла и обувки се обединиха в изповядването на философията за екологично производство чрез споразумение, с което до края на 2020г. в максимална степен ще съсредоточат усилията си да сведат до 0% вредното влияние от дейността си върху хората и планетата. Сред мерките, които предприемат, са: обучение на квалифицирани кадри, нови механизми на производство, проследяване изготвянето на продуктите от плантациите до бутиците, употреба на торбички от рециклирани материали, пестене на вода и т.н. Чрез рециклирането на полиестерни фибри се произвеждат тъкани от мека вълна до шифон, а модната компания Patagonia дава чудесен пример как от пластмасови бутилки вече повече от 20 години могат да се създадат страхотни меки платове.

plastic-bottle-and-bottle-caps-dress

Така например и шведският бранд H&M се осланя на философията да предлага качествени продукти на клиентите си, следвайки страстта си към опазването на околната среда. В колекциите си известната марка използва органичен памук, лен, а пластмасата- за направата на аксесоари, торбички и др. Среща се и „устойчива кожа“, идваща от органични ферми и животни, отгледани за производство на месо. Самото оцветяване на кожата става чрез естествени продукти, каквито са растителните екстракти и дървесната кора.

Лиоселът, който се добива от целулозата на определен вид дървета, които растат изключително бързо, е включен в продуктите. Използвани са два вида лиосел- TENCEL®  – мека, олекотена форма на лиосел, изработена от FSC™- сертифициран евкалипт, и MONOCEL® – същата материя като TENCEL®, но изработен от FSC™- сертифициран бамбук. Шведската компания използва и иновативния материал Denimite, създаден чрез рециклирането на стар деним.

Все по – голяма популярност на Запад придобива т.нар. up-cycling, който добавя стойност на вече използвани дрехи и аксесоари. Във Великобритания например някои дизайнери използват останалата от сьомгата кожа за изработка на бански костюми. Други модни фирми изкупуват неупотребени парчета плат и им вдъхват нов живот, като ги превръщат в колекция рокли от тренда color block – големи цветни ивици, зашити една към друга. Няма никакво съмнение- все повече еко тенденциите ще повлияват на търсенето на „устойчивите почитатели“, които ще предпочетат красиви дизайнерски неща, произведени с минимални последствия за природата, но достатъчно качествени, за да изразят характера им.

spring2012_colorblocking

Модерно е да сме еко. Но освен в крак с модата, така сме и една крачка по – близо до това да бъдем достойни представители на homo sapiens. Устойчивата мода е много повече от мода. Тя е философия на съзнанието. Тя е възпитание на добрия вкус към дрехата и на любовта към нас самите, а оттам и на тази към света. Устойчивата мода ни кара да мислим разделно. Тя е цивилизация на отношението ни към планетата и пътят наобратно от боклука до закачалката. Тя е в нас. Само трябва да й се отдадем.

Автор: Татяна Стоянова

E: [email protected]

FB: Tatyana StoyaNova


Запознахме се с това романтично момиче, Татяна по време на последното ни събитие за размяна на дрехи Въртидрешка. Прочетохме статията й, която тя написа за нас и решихме: трябва да продължим това запознанство в някаква посока… И ето, че тя намери своя смисъл: Татяна е нашият нов гост-автор в блога. 

„Аз съм едно морско момиче, което обича да пише поезия, свири любителски на китара, обича ягоди, да общува с красиви души,  да се слива с природата, както и с всяка форма на изкуството. Вярвам, че и някога съм била мъж.“

Татяна Стоянова

  Planet Earth is ‘suffering’. The negative effects of climate change can be seen at many places – the Great Barrier Reef is dying, glaciers are melting, snow up North is decreasing while there is growing drought in the South. Breathing through a ventilator, the environment is in reanimation and we are the only ones who can give her first aid in order to sustain ourselves.

Nowadays, we more often turn to a healthy lifestyle – from what we eat to what sports we exercise and what we dress our bodies with, as well as our own identities – from sunrise to sundown among the beats of our busy lives’ rhythm, we are becoming more and more conscious and aware of the idea that it is not just beauty but also ourselves who will save the world.

Then again, what exactly is the consciousness? The use of the term “consciousness” has been so overexposed in the last couple of years by blogs, beauty magazines and websites, that our first association when we hear the word “consciousness” is yoga, meditation, crystal therapy, achieving the perfect ‘self’. Actually, as one of the main concepts in philosophy, sociology and psychology, consciousness can also be related to the lifestyle of people living in harmony with the environment and the realization that human actions reflect on that environment, and that as a part of the planet, people should contribute to its existence.

The fashion industry is notorious for being one of the biggest pollutants of the planet. According to a Greenpeace Detox Campaign, at least 8,000 chemicals are used to turn raw materials into clothes, while the ever wide-spreading and so-called ‘fast fashion’ is being produced in the third world where hundreds of workers get exploited on a daily basis. Therefore fashion, just as a living organism would, is increasingly stirring its consciousness into being part of the solution and not the problem.

eco_stylequote1

That is how sustainable fashion emerges – as a result of the personal (and at the same time commonly preached) philosophy of loving nature through clothes. In reality, however, the people who actually know what “sustainable fashion” truly is are not many. First of all, sustainable fashion, inspired by the implementation of organic and recycled materials in the manufacturing of garments, is a big challenge. Only in recent years the tailoring factories in the fashion industry have started asking question about the origin and processing of fabrics, their maintenance and future (or lack thereof) after they have left our wardrobes for good.

Most shoes and bags on the market are made of animal skin, the conscious consumers though know that we should protect all living things especially when the price for satisfying our fashion fads is paid with the life of an innocent creature. Fortunately, there exists an alternative – the so-called ‘vegan accessories’ made out of non-toxic plastic, copper, and others. And if someone still can’t live without leather or fur, then they can always turn to the countless and much better vintage options.

The sustainable fashion fans usually look for clothes that have been manufactures using sustainable materials like organic silk, hemp, recycled linen, organic cotton, as well as other innovative materials – beads and crystals made from recycled glass.

Fashion brands oriented towards sustainable design, such as Nike, Puma, Adidas and some of the largest manufacturers of clothing and shoes have united in preaching the philosophy of ecological production through an agreement which by the end of 2020 will maximize their efforts of reducing the harmful impact of their activities on people and the planet to 0%. Among the measures they are taking are the following: training qualified personnel, new production mechanisms, tracking the manufacturing of products from plantations to boutiques, using bags from recycled materials, saving water, etc. The recycling of polyester fibers produces fabrics from soft wool to chiffon, and over the last 20 years the fashion company Patagonia gives a great examples of how soft fabrics can be created from plastic bottles.

plastic-bottle-and-bottle-caps-dress

In a similar way, the Swedish brand H&M relies on the philosophy of offering quality products to its customers, following its passion for protecting the environment. In its collections the brand uses organic cotton, linen, and plastic for the manufacturing of accessories, bags, etc. There is even “sustainable fur” from organic farms and animals raised for meat production. The leather itself is colored with natural products, such as plant extracts and tree bark.

The lyocell, derived from the cellulose of a particular tree that grows extremely fast, is included in those products. Two types of lyocell have been used – TENCEL® – soft, lightweight form of lyocell made of FSC™-certified eucalyptus, and MONOCEL® – the same material as TENCEL® but made of FSC™-certified bamboo. The Swedish company also uses the innovative material Denimite created from recycling old denim.

The so-called up-cycling, which adds value to clothes and accessories already used, receives increasing popularity in the West. In the UK, for example, some designers use the leftover salmon skin to make bathing suits. Other fashion companies buy out unused pieces of fabric and give them a new life by turning them into a collection of dresses from the color block trend – large colorful stripes stitched to each other. There is no doubt – more and more eco trends will influence the demand of “sustainable admirers” who will prefer beautiful designer items produced with minimal consequences for nature but of quality enough to express their characters.

spring2012_colorblocking

It’s fashionable to be eco-friendly. But apart from just following a trend, we are also one step closer to being worthy representatives of the Homo sapiens species. Sustainable fashion is much more than fashion. It is a philosophy of consciousness. It is an upbringing of good taste in clothing and of love for ourselves, followed by the love for our world. Sustainable fashion makes us think about recycling. It is a civilization of our attitude towards the planet and the way back from garbage to the wardrobe hanger. It is within us. We just have to give in to it.

Author: Tatyana Stoyanova

E: [email protected]

FB: Tatyana StoyaNova


Запознахме се с това романтично момиче, Татяна по време на последното ни събитие за размяна на дрехи Въртидрешка. Прочетохме статията й, която тя написа за нас и решихме: трябва да продължим това запознанство в някаква посока… И ето, че тя намери своя смисъл: Татяна е нашият нов гост-автор в блога. 

„Аз съм едно морско момиче, което обича да пише поезия, свири любителски на китара, обича ягоди, да общува с красиви души,  да се слива с природата, както и с всяка форма на изкуството. Вярвам, че и някога съм била мъж.“

Татяна Стоянова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *