ТВОРЦИ НА ИДЕИ – BORISLAVA GORANOVA CRAFT OF IDEAS – BORISLAVA GORANOVA

 

Представете се?

Борислава Горанова – човекът, който седи зад името BORISLAVA GORANOVA.

Kак започна всичко?

Всичко започна от много отдавна,винаги съм знаела,че искам да се занимавам с мода, а рисувам от както се помня. Всичко по-сериозно стартира през  2011 година в Лондон, където генерално се роди и идеята за моя собствена модна марка и нещата започнаха да се случват. Когато човек обича това, което прави, винаги се получава нещо красиво.

Майсторите……

Разкажете ни как протича един Ваш ден.

Като цяло почти всеки ден е различен, но най-често започва с разходка по плажа, капучино в ателието и музика. Задължително с музика :). След това , разбира се, и креативната част. Обикновено, ако не съм заета с обикаляне по магазини за материали , организирам задачи. По-късно през деня прекарвам вкъщи, където довършвам малко работа на компютър и съм с племенницата си, приготвям вечеря, играем на монополи, разказваме си как е минал деня ни. Вечерите обикновено прекарвам със семейството, приятели, хубава храна и вино или рисувам.

 

Идеята за бранд се роди наистина естествено и сякаш тя беше съвсем нормалното следствие на всичко. Винаги съм знаела, че трябва да развивам това, което правя и, за да може да стигне до хората, трябваше да създам своя модна марка. Дрехите, които правя, са отражение на моя вътрешен свят. Не обичам съвсем завършените краища, създават ми прекалено усещане за ред, губи се лекотата. Не харесвам и това да се смесва със сценографията, дрехата трябва да има функция. Харесвам семплите неща, въпреки че понякога акцентирам върху детайла, гамата ми е проста. В черно се чувствам завършена. Дрехата, която носиш, трябва да има душа.

Не обичам да се водя по схема в работния ми процес. Това е любов и енергия, също като с рисуването.Трябва да усетиш материята и да започнеш.

С какъв проект сте се захванали сега? Разкажете ни?

Точно в момента замислям  една бутикова, малка  колекция за лято 2016 в черно 🙂 , но останалото ще видите скоро.

Събуждате се и… и благодаря за всичко!

Заспивате с… мисъл за хубавите неща, които предстоят, за любимия човек.

Какво е вашето вдъхновение / мотивация?

ЛЮБОВТА и рисуването! Рисувам откакто се помня. Основно с цвят, много цвят и много замах. Дълго време бях спряла да рисувам и много неща от ежедневието ми ме завъртяха, така си помислих, че съм позабравила как става. Когато преди година и половина почина сестра ми, сякаш  всичко това искаше да излезе от мен и си спомням един ден просто се „престраших“ и  така започна всичко отново. Винаги съм обичала да рисувам хора, още от дете. Усещам ги. Като малка рисувах бързи портрети на всички. Оттогава сякаш това остана най-интересната ми тема.

А защо жени ?

Защото имат наистина история по лицата си и винаги я разказват. Опитвам много различни възможности образите да влязат в продукт. Идеята с тениските се роди също изведнъж. Последва от печат върху друг тип стоки, по комерсиални, достъпни за масата. Много идеи се родиха през изминалата година. Основно залагам сега на пазари извън страната.

Процесът на създаване на всичко това, продължава още 🙂 и е труден, нещата стават бавно, има големи спадове, има моменти, в които искаш да се забиеш някъде и да изхвърлиш всичко създадено до сега…..,но има и, разбира се, онези моменти, когато се усмихва цялото ти същество, наблюдавайки резултатите.

Споделете снимка от вашия дрешник.

BORISLAVA GORANOVA

Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза?

Разбира се! Но всичко в някакви разумни граници, адекватни за средата, в която живеем.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe”?

Инициативата ви ми харесва особено много. Не смятам , че човек трябва да се превръща в консуматор и определено може да живее с по-малко неща. За съжаление модата сега е стана прекалено нехуманна, губи се идеята за стил, плюс това се бълват какви ли не глупости на пазара. Винаги има нещо очарователно в това, да вдъхваш живот на стари неща.

 

Contacts:

W: http://www.borislavagoranova.com/

FB: BORISLAVA GORANOVA Introduce yourselves?

Borislava Goranova – the person behind the name   Borislava Goranova .

How did everything start?

It all started a long time, I always knew that I wanted to be in the fashion business, I am drawing since I remember myself. My serious steps started in 2011 in London, where the idea for my own fashion brand was born, and things started happening. When a person loves what they do, something beautiful always happens.

You are designing…

Tell us how your day is going.

In general, almost every day is different, but most often begins with a walk on the beach, cappuccino in the studio and music – music is necessary 🙂 Then, of course, creative part come on board. Usually, if I’m not busy running around the stores for materials and I am organizing tasks. Later during the day, I I am at home, where I do some work on my computer and I’m with my niece, preparing dinner, playing monopoly, telling each other how our day has passed. I usually spend the evenings with family, friends, nice food and wine or drawing.

The idea of the and was born naturally, and it was the normal consequence of everything. I always knew I had to develop what I was doing and, to be able to reach people, I had to create my fashion brand. The clothes I make are a reflection of my inner world. I do not like the very finishing edges, they make me feel like there is a sense of order, the ease is lost. I do not like mixing it with the set, the garment should have a function. I like the simple things, although sometimes I focus on the detail, my range is simple. In black, I feel complete. The garment you wear must have a soul.

I do not like to follow a schedule in my working process. It’s love and power, as well as with the drawing. You need to feel the fabric and to start.

What project are you up to now?   Tell us

Right now I’m thinking of a boutique limited collection for summer 2016 in black, but you’ll see the rest soon.

Wake up and… and thanked for everything!

Fall asleep…   thinking of the good things that are ahead, with the loved one.

What is your inspiration/motivation?

LOVE and painting (drawing)! I’ve been drawing since I remember. Basically with colour, lots of colour and lots of swing.  For a long time, I had stopped painting and many things in my everyday life turned around, so I thought I had forgotten how it was going on. I year ago my sister died, all of this wanted to come out of me and I remember one day just „crushed“ and so it all started again. I’ve always drawing beloved people since childhood. I feel them. As a was little, I draw fast portraits of all. Since then, this has seemed to be my most interesting subject.

Why women?

Because they have a real story on their faces and they always tell it to you.  I’m trying a lot of different option for the images to transform into a product.  The T-shirt idea was also born suddenly. It follows printing on other types of commercial goods, accessible to the majority of people. Many ideas were born in the past year.  Basically, I’m looking for now new markets outside of the country.

The process of creating all this continued and tough things get slow, there are big dips, there are times when you want to crash/ stuck somewhere and throw everything created until now … but there are, of course, those times when you smile and watching the results.

Share a photo from your closet.

BORISLAVA GORANOVA

Eco-Friendly – do you support this cause?

Of course!   But everything within a reasonable range, adequate to the environment in which we live.

What do you think about Empty Your Wardrobe?

I like your initiative very much. I do not think one needs to become a consumer and can definitely live with less stuff. Unfortunately, fashion has become too inhumane now, the idea of style is lost, plus its spit of all kinds of nonsense goods on the market. There is always something fascinating about iexchanging old things.

Contacts:

W: http://www.borislavagoranova.com/

FB: BORISLAVA GORANOVA

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *