ПРИВИЛЕГИИТЕ ДА ИМАШ БРАДА – MoBro`s THE PRIVILEGES OF HAVING BEARD – MoBro`s

Привилегиите да имаш брада, ти дават повод да се гордееш с нея. Тя не само те прави да изглеждаш по-мъжествен, но и в същото време, брадата е знак за добро здраве! Ако някой, някога ти каже, че да имаш брада е нехигиенично и непривлекателно, може да посочиш някои от тези факти и да му докажеш, че греши:

1. Предпазва от слънцето и предотвратява от рак на кожата 

Според проучването на University of Southern Queensland, брадата не само предпазва кожата на лицето от слънчеви изгарания, но и намалява риска от рак на кожата, като блокира 95% от вредните UV лъчи. Също така е познато, че слънцето има и негативен ефект към кожата, като я изсушава и застарява по-бързо. Та ето го и парадоксът – брадата може да те направи по-млад, отколкото по-стар!

e3-300x282

2. Пази ти топло през зимата

През зимните месеци, брадата не позволява на лицето ти да измръзне. Вероятно си изпитвал чувството от смразяващи, минусови температури и леден вятър, който се разбива в лицето ти, нали?. Е ако имаш брада, няма да бъде нужно да се притесняваш повече по този въпрос. Ето защо, мъжете с брада не страдат от измръзване през зимата. Колкото по-дълга брада, толкова по-добре!

2-225x300

3. Помага на Астматиците! 

Вероятно този факт не е никак познат и би предизвикал много дискусии, но ето един аргумент:
Брадата може да направи живота на астматиците по-лесен. Представете си как работи – брадата играе ролята на филтър, който не позволява на прахта да влезе в дихателната система, както и по същият начин, би предпазила от други инфекции или болести.

4321-300x300

 

4. Естествено овлажняване 

Може би не знаеш това, че лицето ти има собствен самоовлажняващ режим, който се нарича „мастни жлези“. Той поддържа кожата овлажнена с „натурално масло“. Ползата да имаш брада в този случай, е че тя не ти позволява да го изтриеш от лицето си и да не споменаваме, че държи студеният вятър настрана и предпазва лицето ти от изсушаване.

43-300x224

 

5. Може да намали риска от бактериални инфекции

Брадата предпазва от инфекции. Един от проблемите при бръсненето, е че порите се отварят. Бактериите могат лесно да минат през разширените пори на лицето и да доведат до инфекция или обърнат косъм. Също така може да доведе до сериозно акне, което никой не би искал!

st5-300x300

 

6. Кара мъжа да се чувства по-атрактивен и подобрява сексуалния му живот 

Последно, но в никакъв случай маловажно! Много от вас, най-вероятно ще се съгласят, че причината да имаш брада, е защото Ви кара да се чувствате по-мъжествени и самоуверени, нали? Проучване на Braun, доказва тази гледна точка. То показва, че от 1000 нюйоркчани и техните резултати, повече от половината се чувстват по-привлекателни с брада!

Така, вече знаеш, че брадата може да повиши самочувствието ти, но какво ще кажат жените по този въпрос? Ще намерят ли брадата ти така атрактивна и привлекателна? Не се притеснявай за това. Според проучването, публикувано в Evolution and Human Behavior, и мъже и жени възприемат мъжа с брада за по-мъжествен и атрактивен. Браво! Още една чудесна причина да спреш да се бръснеш!

mobros6-300x300

Последни думи:

Да имаш брада има много предимства, пред това да нямаш брада. Здравословно е, мъжествено е, така че ако все още нямаш брада, какво чакаш? Ела на „брадатата страна“! Не се притеснявай MoBro’s, ще ти помогне да се грижиш добре с най-добро качество на продуктите!

mobrosbg1-200x300

АвторMoBro’s The privileges of having a beard give you reasons to be proud with it. Beard doesn’t only make you look manlier, but is also a sign of good health! If someone ever tells you that heaving a beard is unhygienic and gross, you should point out some of these facts and prove them wrong:

  1. Protects you from the sun and prevents skin cancer

According to a research by University of Southern Queensland, beard not only protects the skin of the face against sunburns, but also lowers the risk of skin cancer by blocking 95% of the harmful UV rays. It is also a fact that sun has a negative impact on the skin because it makes it wrinkle faster and dry. So here’s the paradox – beard keeps you young and doesn’t make you old!

e3-300x282

  1. Keeps you warm in winter

In winter months beard prevents your face from freezing. Surely you’ve experienced freezing temperatures below zero and icy wind smacking your face, right? Well, if you have a beard, there’s no need to worry about these any more. That’s why bearded men don’t freeze in winter. The longer the beard, the better.

2-225x300

  1. Relieves asthma!

Probably this fact is less known and causes a lot of discussion, but here’s an argument:

Beard can make life of people with asthma easier. See how it works –beard plays the role of a filter that blocks dust from entering your respiratory system, and also protects against other infections and illnesses.

4321-300x300

  1. Natural moisturising

You may not know that your face has a natural moisturising system – sebaceous glands. It keeps the skin hydrated with natural oils. The benefit of having a beard in this case is that it prevents the oils from wiping away,keeps cold wind away and protects your face from getting dry.

43-300x224

  1. Can lower the risk of bacterial infections

Beard protects against infections. A problem with shaving is caused by the pores being opened. Bacteria can easily settle in the pores and cause infections or ingrown hairs. It can also cause serious breaking out, which surely you don’t want!

st5-300x300

 

  1. Helps men feel more attractive and boost their sexual life

Last but not at all least! Many of you will agree that the reason to grow a beard is because it makes you feel manlier and more self-confident, right? A Braun study proved it. It showed that more than a half of the 1,000 New Yorkers who took part feel more attractive with beard!

Now you know that beard can boost your confidence, but what the girls say about it? Do they find your beard as attractive? Don’t worry about it. According to a research published in Evolution and Human Behavior, both men and women find bearded guys more masculine and attractive. Well done! One more good reason to stop shaving!

mobros6-300x300

In conclusion:

Having a beard has many benefits compared to not having one. It’s healthy and manly, so if you don’t have a beard yet, what are you waiting for? Come to the “bearded side”! No worries, MoBro’s will help you groom your beard with the best quality products!

mobrosbg1-200x300

Author : MoBro’s

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *