EMPTY YOUR WARDROBE – КАК ЗАПОЧНА EMPTY YOUR WARDROBE – THE BEGINNING

Как започна всичко…

На чудесна, лятна разходки в парка с Дени и нейната малка принцеса. Там се роди идеята за реализацията на събитията с име Empty Your Wardrobe, водени от това, което ни се случва и заобикаля. Смятаме, че хората имат нужда от такъв вид инициативи – място, на което да направят нови запознанства, да разменят и да вдъхнат нов живот на дрехите си, да се открият артистично и да направят добро дело, съпричастни с нашите каузи.

Връщайки се още по-назад, трябва да отбележим, че концепцията стартира с предложението от страна на Петя/Pecy`s да събираме и преправяме вече омръзналите дрехи на хората, като им добавяме нова стойност, красив елемент и нашето виждане.

Не можахме да доразвием докрай мисълта си, защото явно е трябвало да се съберем трите ( и моя милост) и да сглобим парчетата в едно цяло: Empty Your Wardrobe.

Това , към което се стремим, е да изградим една нова представа за дрехите, за производството и тяхната употреба. Искаме да превъзпитаме или по-скоро за възпитаме у хората това чувство на оценка, на отдаване на специално значение към всяка една вещ. Защото в началото на 20-те , когато се е зародил стилът Чарлстон – революционно започва да се появява мъжкият панталон, разкроен под коляното, който сега наричаме Чарлстон. Жените се отървават от тежките, бутафорни рокли и започват да се появяват с такива с ресни, с които танцуват Чарлстон, като в последствие те получават същото наименование.

Всичко това ни казва, че хората са се отъждествявали с определен стил, към определена епоха и това е имало следа и почерк. А сега… добрата имитация влиза бързо в гардероба ни и още по-бързо ни омръзва; нямаме мярка, повечето от нас нямат собствен стил, а подражават.

Вярваме , че сега трябва да обърнем поглед към природата, да я пазим, да търсим качеството и добавената стойност като инвестиция за по-добър и хармоничен живот. Иновация в текстурата, в материята на дрехите; иновация в добива и използването на природните суровини; нови методи за преработка и рециклиране на текстила , рационалност в използването на водния ресурс при производството на дрехи – това смятаме, че трябва да бъдат опорните моменти , които да се развиват в близко бъдеще.

blog_heder

Свръхпроизводството е навсякъде около нас , в което се убеждаваме и на нашите събития . Открихме, а и бяхме убедени, че хората без ограничение и лимит, не могат да вземат всички дрехи и значителен брой остават. Те естествено намират своя нов собственик, тъй като ги даряваме на доброволчески организации, но резултатът е красноречив…

Не искаме да се борим с марките, искаме да се борим с хората и с това да изградим градивна представа и качествена оценка, за това което ни се предлага и това, което притежаваме.  А някои от нас имат малко или имат нужда да получат…Затова ние решихме, че можем да Дадем.

На всяко събитие обявяваме кауза, която за нас е важна и заслужава внимание. Всъщност открихме, че с присъствие, малко желание и голямо сърце можем да направим много.

Животът е една въртележка – нека да я задвижим, да се качим на нея, да му се насладим, като усмихнем „пътниците“ и вдъхнем нови емоции! How it all started…

At a great summer walk in the park with Deni and her little princess. There, guided by what surrounds and happens to us, the idea to organize events under the name Empty Your Wardrobe was born. We believe people need such initiatives – a place where new acquaintances can be made, where clothes can be swapped and can get a “second life”, where people can discover their artistic selves and do good deeds while being part of our causes.

Going further back, it should be noted that the concept was born with a suggestion made by Petya – to collect and redo clothes others are tired of and add new value, a beautifying element and our vision to them. We couldn’t completely develop this thought because it seemed the three of us (and moi) just had to get together and assemble the pieces of a single concept: Empty Your Wardrobe.

We strive to create a new notion of clothes, their manufacturing and usage. We want to re-educate, or, actually, teach people appreciation and how to find the significance in every item. In the early 20’s, when the style related to the Charleston dance developed, something revolutionary happened – the emergence of men’s trousers that flare out at the bottom which nowadays are called bell-bottoms. Women got rid of the heavy theatrical dresses and started wearing fringe frocks in which they danced Charleston.

All this shows that people could relate to a specific style and specific era and this left a trace. And today…the good imitation quickly gets into our wardrobe and even more quickly grows boring – we are greedy, most people don’t have their own style, they just copy.

We believe it’s about time we turn our eyes to nature, we must protect it and search for quality and added value as an investment in a better and harmonious life. Innovation in texture and materials for clothes, innovation in yielding and usage of natural resources, new methods for reprocessing and recycling textile, rationality in water resource usage in apparel manufacturing – these should be main fields to be developed in near future.

blog_heder

Overproduction is everywhere, it becomes evident at our events as well. We found out…well, we already knew, that people without restrictions and limits cannot take all clothes and considerable amount remains. Naturally, clothes find their new owner because we give them away to voluntary organisations and the result is quite clear…

We don’t want to confront the labels, we want to confront people and thus create a constructive concept and qualitative assessment of what is being offered to us and what we own. Some have little and need more, that’s why we decided that we can GIVE.

At every event we promote a cause that is important to us and deserves attention. Actually, we found out that with presence, some willingness and a big heart we can achieve a lot.

Life is a rollercoaster – let’s set it in motion, get onto it and enjoy, let’s bring smiles to the passengers’ faces and evoke new emotions!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *