ТВОРЦИ НА ИДЕИ – СТЕЛА ХРИСТОВА / САЧИ

Представете се?

Името ми е Стела Христова, приятелите ми ме наричат Сачи. Преподавател съм по индийска култура.

Майсторите… рисунки с къна. Това е едно от моите страстни увлечения.

Разкажете ни как протича един Ваш ден.

Всеки ден е много различен. Не скучая. Рисувам с къна, или водя ателиета по къна, кулинария, индийска красота и други. Посрещам много гости в дома си – почти всяка вечер.

През деня трескаво организирам какво ли не. За релакс и настройка слушам много мантра музика, за предпочитане киртан. Чета Бхагавад Гита. Медитирам. Разхождам се.

А как започна всичко?

Започнах да практикувам Бхакти йога през  1998 година. И както много пъти сте чували „йога“ това е начин на живот. Йога не е два часа в залата. Йога означава да се „свържеш“ – свързването трябва да е 24 часа.

Хранене, книги, духовни практики, занимания, среда и прочие.  Работиш върху себе си и изграждаш характер. А изкуствата са чудесен балансьор на емоциите.

Рисуването с къна е едно такова изкуство.

 

С какъв проект сте се захванали сега? Разкажете ни?

Сега точно помагам за организирането на семинара на д-р Олег Торсунов.  А в един постоянен план си текат ателиетата и курсовете, които провеждам.

Скоро подхващам и организирането на Ратха Ятра фестивал.

Събуждате се и веднага премислям колко много задачи имам да свърша през деня и си правя план.

Заспивате с мисли… за това, което предстои. Рядко гледам назад.

Какво е вашето вдъхновение / мотивация?

Моето вдъхновение са книгите на  А. Ч. Бхактиведанта Свами – те са източник на отговори и вдъхновение. Мотивацията ми е да споделя това, което  знам и имам с останалите.

Споделете снимка от вашия дрешник.

 Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза?

Сто процента! Твърде много потребяваме без да си даваме сметка, че рано или късно кредитът ни към планетата ще се изчерпа.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe”?

Мисля, че трябва да се случва по-често 🙂 Инициативата носи послание и промяна!

Замисляме ли се как дрехата достига до нас – от какъв материал е произведена, как се добива той, кой шие тази дреха, за какви пари, с какво е багрена, защо е толкова евтина и защо има толкова много от нея.

Луксът на потребителското общество се заплаща с мизерията на някого, някъде… далеч от нас. Нека преизползваме и да следваме максимата – „да скъсаме от носене“ 🙂

На третото Ви събитие ще водя Работилница за рисуване с къна. Това е ритуал за любов и здраве! От векове къната е обагряла пътя на женското сърце. Плетениците от сакрални форми я свързват с женското начало, наричайки пожелания и копнежи. Къната има и доказани терапевтични свойства според Аюрведа. Успокоява, охлажда и пречиства. Усетете вълшебството на къната!

За Вас ще рисува Стела Христова- Сачи.

Contacts:

Facebook:  Stela Hristova Saci-sundari Would you introduce yourself?

My name is Stela Hristova, and my friends call me Sachi. I am an Indian culture teacher.

You create…henna paintings. This is one of my bizarre interests.

Tell us how your days pass.

Every day is quite different from the other. I am never bored. I paint with henna or manage the henna, culture, Indian beauty workshops, etc. I often have many guests over at my home, almost every evening actually.

During the day I hectically organise what not. To relax or tune up I listen to a lot of mantra music, preferably kirtan. I read Bhagavad Gita. I meditate. I walk outdoors.

How did it all start?

I started practising Bhakti yoga in 1998. And as you must have heard already, yoga is a way of life. It is not about spending two hours on the mat. Yoga means to “connect” – it’s a round the clock connection.

Diet, books, spiritual practices, activities, environment, etc. You work on yourself and build up a personality. Also, arts are a great stabilizer for your emotions.

Henna painting is one such art.

 

What is your current project? Can you tell us about it?

I am helping with the organization of the seminar with Dr. Oleg Torsunov. And of course, in the background, I run my daily workshops and courses.

Soon I’ll start working on the organization of the Ratha Yatra festival.

You wake up and… immediately start thinking over all the tasks I have to do that day and make a schedule.

You go to bed with thoughts about… what comes next. I rarely look back.

What is your inspiration/motivation?

I draw inspiration from the books by A. C. Bhaktivedanta Swami – they are a source of answers and insight. My motivation is to share what I know with the rest of the world.

Share photos of your wardrobe.

 Eco Friendly – do you support this misson?

Definitely! We are consuming too much without realizing that sooner or later our credit to the planet will be exhausted.

What do you think about „Empty Your Wardrobe” initiatives?

I think that they need to happen more often 🙂 One initiative brings message and change!

Do we think about how the garment reaches us – what kind of material is produced, how it gets, who stitches that garment, what kind of money, what is it’s dyed, why it’s so cheap and why there’s so much of it.

The luxury of consumer society is paid for with the misery of somebody, somewhere … away from us. Let us reuse and follow the maxim – „to break away from it“ 🙂

At your third event I will run a Workshop for henna drawing. This is a ritual for love and health! For centuries, henna has dyed the way of the female heart. The knitters of sacral shapes associate it with the feminine beginning, calling wishes and longings. The henna has proven therapeutic properties according to Ayurveda. Soothes, cools and purifies. Feel the magic of the henna!

Contacts:

Facebook:  Stela Hristova Saci-sundari

One thought on “ТВОРЦИ НА ИДЕИ – СТЕЛА ХРИСТОВА / САЧИ

  1. Pingback: ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ НА ВЪРТИДРЕШКА | Empty Your Wardrobe

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *